News Update 12-15-15

The District is aware of the situation regarding the closing of schools in the Los Angeles Unified School District.  At this time, Fountain Valley School District campuses are under no such threat and will remain in session.  In an abundance of caution, the District has requested increased presence at all campuses from the Fountain Valley and Huntington Beach Police Departments.  District administration is monitoring the situation closely.  As always, safety is our highest priority.  If there are any further questions, please contact the District Office at 714) 843-3200. 
 
Kính thưa các gia đình học sinh trong Học Khu Fountain Valley:

Học Khu nhận thức được tình hình liên quan đến việc đóng cửa
trường học trong Học Khu Los Angeles. Tại thời điểm này, Học
Khu Fountain Valley không có mối đe dọa như vậy và sẽ ở lại học
bình thường. Trong một sự đề cao cảnh giác , Học Khu đã yêu
cầu gia tăng sự hiện diện của Sở Cảnh Sát Fountain Valley và
Huntington Beach ở tất cả các trường học. Quản lý học khu đang
giám sát chặt chẽ tình hình. Như mọi khi, an toàn là ưu tiên cao
nhất của chúng tôi. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc
với Văn Phòng Học Khu tại (714) 843-3200.