Fountain Valley School District

Skip to main content
Please create a marquee.
Business Services » 2018-19 DRAFT LCAP

2018-19 DRAFT LCAP

 
2018 FVSD Local Control Accountability Plan (LCAP) Input Survey
 
Updating the Local Control Accountability Plan (LCAP) takes many months and is based on the input from a variety of stakeholders including parents, students, teachers, administrators, and support staff. The final step before the Board of Trustees holds a Public Hearing is to solicit broad input from those who may or may not have previously contributed. Please consider contributing. 

The survey is brief and should only take a few minutes to complete. There are five goals and a summary of the related actions. If you wish to see the document in its entirety, the draft LCAP is available below. A public hearing on the LCAP will be held during the regularly scheduled meeting of the Board of Trustees on June 14, 2018. This survey is anonymous and will remain open through May 29, 2018.
 
FVSD 2018 Kế hoạch Kiểm tra Trách nhiệm Địa phương (LCAP) Bản Tham khảo Ý kiến
 
Cập nhật Kế Hoạch Kiểm Soát Trách Nhiệm Địa Phương (LCAP) mất nhiều tháng và được dựa trên sự đóng góp từ nhiều bên liên quan bao gồm phụ huynh, học sinh, giáo viên, quản trị viên trường và nhân viên hỗ trợ. Bước cuối cùng trước khi Hội Đồng Quản Trị có một Buổi Điều Trần trước công chúng để thu hút sự đóng góp rộng lớn từ những người đã có hoặc không có đóng góp trước đó. Xin vui lòng quan tâm đến sự đóng góp.

Các cuộc thăm dò ngắn gọn và chỉ mất vài phút để hoàn thành. Ở đây có năm mục đích và một bản tóm tắt các hoạt động liên quan. Nếu quý vị muốn xem toàn bộ tài liệu, bản dự thảo LCAP có sẵn dưới đây. Một buổi điều trần trước công chúng về LCAP sẽ được tổ chức trong cuộc họp thường lệ của Hội Đồng Quản Trị vào ngày 14 tháng 6, năm 2018. Cuộc thăm dò này là ẩn danh và sẽ vẫn mở ra cho đến ngày 29 tháng 5, 2018.
 

Local Control Accountability Plan (LCAP) 2018-19 DRAFT 

The Local Control and Accountability Plan (LCAP) is an important component of the Local Control Funding Formula (LCFF). Every school district is required to develop, adopt, and annually update a three-year LCAP that describes goals and specific actions to achieve those goals for all pupils including, low-income students, English learner, and foster youth.   Additionally, the LCAP must address the eight state priorities and requires the engagement of parents, pupils, District staff and other stakeholders in the planning process.    

English LCAP
 
Vietnamese LCAP
(LCAP Tiếng Việt)
 
 
Click for DRAFT LCAP  Click for the 2018-18 DRAFT FVSD LCAP INFOGRAPHIC  Nhấp chuột vào LCAP Nhấp chuột vào FVSD LCAP INFOGRAPHIC năm 2017-18 

 

Click here to see the current (2017-18) LCAP